NOVETAT S'estableixen noves limitacions In els contractes of lloguer d'habitatge signats els últims 5 anys

NOVETAT S'estableixen noves limitacions en els contractes de lloguer d’habitatge signats els últims 5 anys

DECRET LLEI 50/2020, of 9 of desembre, of mesures urgents per stimulate the promoció d'habitatge amb protecció official i of noves modalitats d'allotjament in règim of lloguer (Entrance in force 13/12/2020)

The Diari official of the Government of Catalonia goes to publish the passat divendres 11 of desembre l'aprovació d'a nou Decret-Llei that modifies the Llei 11/2020, of 18 of setembre, of mesures urgents in matèria of contenció of rendes in els contractes d'arrendament d'habitatge i també incorporates a nova modalitat d'allotjament in règim of lloguer.

• The Decret-Llei goes in to limit the possibilitat d'increase the renda amb them despeses of lloguer in aquells contractes that have estat objecte d'arrendament dins dels 5 anys anteriors to l'gone in in force of the Llei.
S'afegeix A nou apartat to l'article 9 of the Llei amb the no. 3 amb the següent redactat: or “3. In els contractes d'arrendament d'habitatges that have estat arrendats dins els cinc anys anteriors to l'gone in in force d'aquesta llei, és nul the pacte that obliges the part arrendatària to l'assumpció of despeses generals i of serveis individuals that no havien estat foreseen in the contracte d'arrendament anterior.” Aquest nou apartat Determines the nul·litat of qualsevol pacte against of the that s'estableix the norm, so that tea caràcter imperatiu.

Malgrat The claredat of the text, us detallem aquells supòsits més usual in anteriors contractacions:

• Contractes on Is not goes preveure the repercussió of them despeses:  

  • ​It is not poden repercutir in them noves contractacions
• Contractes on HIMSELF Is goes fer have evidence that them despeses eren to càrrec of l'arrendatari fentne the desglossament individualitzat:
  •  Yes it is poden repercutir in them noves contractacions.
• Contractes on HIMSELF Is goes fer have evidence that them despeses eren to càrrec of l'arrendatari, if bé NO 'n goes fer the desglossament individualitzat: 
  • Caldria agafar l'import Total abonat per l'arrendatari in the moment initial of the contractació –l'aplicació of l índex of competitivitat does not have tingut cap efecte pràctic- i detraure'n l'import corresponent to them despeses in the moment initial of the contractació. L'import that in resulti serà the renda basic of l'arrendament to the què caldrà add-hi l'import of them despeses to date current.
 Contractes on l'import Of the renda està per on of l'índex:
▪ S'aplicarà l'índex mig i caldria procedir In the form exposada in els anteriors apartats, segons s'hagi fet or not stating the repercussió of them despeses in the contracte anterior.

• S'Incorporates the capacitat of them administracions públiques i them entitats of the sector públic that, per them funcions that tenen atribuïdes, disposen of dades i documentació relatives to rendes of lloguer d'habitatges, l'obligació of cedir-them to requeriment of l'administració competent per to l'exercici of them tasques of the règim of control i penalizing that estableix the Llei 18/2007, of 28 of desembre, of the dret to l'habitatge in matèria of contenció of rendes.
 

 
acolor.es - Diseño de paginas webbuscaprat.com - Guia comercial de el prat
aColorBuscaprat